Jdi na obsah Jdi na menu

Pravidla Házené

Házená je týmová sportovní hra pro dvě družstva o sedmi hráčích. Jaká jsou její pravidla?
Pravidla házené

 

Kompletní pravidla házené najdete zde

 

Házená se hraje na hřišti dlouhém 40 metrů a širokém 20 metrů, na obou kratších stranách jsou umístěny branky. Před oběma brankami jsou vyznačena brankoviště, která jsou ohraničena čarou brankoviště (6 m čarou). V nich se smí pohybovat pouze brankáři bránících družstev.

 

Každé družstvo může mít pro utkání maximálně 16 hráčů, z nichž je na hřišti současně 6 hráčů v poli a jeden brankář. Ostatní jsou připraveni na střídačce a mohou kdykoliv vystřídat kteréhokoliv hráče v poli nebo brankáře. Ke střídání ale musí dojít ve vymezeném území. Dospělí hrají mistrovská utkání 2x30 min, mladší kategorie mají hrací dobu kratší. Hraje se na tzv. hrubý čas, to znamená, že hrací doba se přerušuje pouze na pokyn rozhodčích (tzv. time out).

 

 

 

Házená se hraje s jedním míčem. Je dovoleno míč s použitím rukou, paží, hlavy, trupu, stehen a kolen házet, chytat, zastavovat, strkat nebo tlouci. Pouze brankář ve vlastním brankovišti může zasáhnout míč i nohama (od kolen níž). Míč může hráč držet maximálně 3 sekundy, i když leží na hrací ploše, s míčem může udělat nejvýše tři kroky a může s míčem driblovat o zem.

 

Gólu je dosaženo, když míč celým objemem přešel brankovou čáru. Brankový rozhodčí potvrdí dvěma krátkými hvizdy a signalizačním znakem že bylo dosaženo gólu.

  

Hráči (družstvo) kteří nemají míč pod kontrolou, se jej snaží získat nebo alespoň soupeři znemožnit výše uvedené možnosti hraní a tím jej přinutit k porušení pravidel nebo jiné ztrátě míče. Také pro tyto situace je stanoveno, co si hráč může vůči protivníkovi dovolit. Je dovoleno otevřenou rukou odebrat či vypíchnout míč jinému hráči, používat pokrčené paže ke kontaktu s tělem protihráče a takto kontrolovat jeho pohyb nebo blokovat soupeře tělem při soupeření o pozici na hřišti. Clonění znamená zabránit soupeři v pohybu, musí být provedeno zásadně pasivním způsobem ve vztahu k protihráči. Není dovoleno vyrazit nebo vytrhnout míč z rukou soupeře, zabránit soupeři v pohybu rukama, pažemi, nohama nebo používat jakoukoliv část těla k vytlačení či odstrčení protihráče. Dále není dovoleno soupeře svírat, držet za tělo nebo za část oblečení a nabíhat nebo naskakovat do protihráče.
Porušení výše uvedených zákazů se trestá postupně napomenutím (žlutá kartou), dvouminutovým vyloučením a pokud je hráč vyloučen po třetí, následuje diskvalifikace (červená karta), což znamená, že tento hráč již nesmí na hřiště nastoupit, ale po uplynutí dvou minut může být nahrazen jiným hráčem. Při mimořádně hrubých přestupcích lze hráče diskvalifikovat přímo (bez předchozího vyloučení).

 

Pokud je průběh utkání přerušen (např. rozhodčí odpískají porušení pravidel, míč opustí hrací plochu apod.), je znovu zahájen standardní situací neboli provedením některého z následujících hodů:
Výhoz - Výhoz se provádí ze středu hrací plochy libovolným směrem. Musí být rozehrán do 3 sekund po zapískání. Hráč provádějící výhoz musí jednou nohou stát na středové čáře a druhou také na čáře nebo za ní. Hráči družstva provádějícího výhoz nesmějí překročit středovou čáru před zapískáním. Na začátku utkání má výhoz družstvo, které po vyhraném losování zvolilo míč. Výhoz na začátku 2. poločasu bude provádět družstvo, které nemělo výhoz na začátku utkání. Po každém gólu je hra znovu zahájena výhozem družstva, které gól obdrželo. Při výhozu po dosažení gólu se mohou hráči družstva, které neprovádí výhoz, zdržovat na obou polovinách hrací plochy, musí být vzdáleni od hráče provádějícího výhoz nejméně 3 metry.
Vhazování - Vhazování se provádí, když míč úplně přešel za postranní čáru nebo když se míče předtím, než přešel za vnější brankovou čáru, jako poslední dotkl hráč z pole bránícího družstva. Provádí jej bez zapískání družstvo, jehož hráči se nedotkli míče jako poslední. Vhazování se provádí z místa, na kterém míč překročil postranní čáru nebo – pokud míč překročil vnější brankovou čáru – z místa, kde se na příslušné straně sbíhají postranní a vnější branková čára. Vhazující hráč musí jednou nohou stát na postranní čáře. Poloha druhé nohy není nijak omezena. Při vhazování se hráči soupeře nesmí přiblížit k vhazujícímu hráči blíže než na 3 metry.
Hod brankáře - Hod brankáře následuje, jestliže hráč družstva soupeře vstoupil nepovoleným způsobem do brankoviště. Dále se nařizuje, pokud se hráč soupeře dotkl míče, který se kutálel nebo ležel v brankovišti, nebo když míč přešel vnější brankovou čáru poté, co se ho jako poslední dotkl brankář nebo hráč družstva soupeře. Hod brankáře provádí bez zapískání brankář z brankoviště směrem ven přes čáru brankoviště.
Volný hod - Rozhodčí přerušují hru s tím, že bude znovu zahájena volným hodem, když se družstvo, které má míč, dopustilo porušení pravidel, které musí vést ke ztrátě míče; nebo když se bránící družstvo dopustilo porušení pravidel, které vedlo k tomu, že útočící družstvo ztratilo míč. Pokud byl nařízen volný hod proti družstvu, které má míč, musí hráč, který míč v okamžiku zapískání drží, ihned míč položit nebo jej nechat padnout na hrací plochu. Volný hod se normálně provádí bez zapískání z místa, kde došlo k přestupku, ale nikdy nemůže být proveden zevnitř brankoviště ani z vnitřního prostoru čáry volného hodu družstva soupeře.

 

Sedmimetrový hod se nařizuje za zmaření jasné gólové příležitosti soupeřem na kterémkoli místě hrací plochy. Musí být proveden do 3 sekund po zapískání rozhodčího jako přímý hod na branku. Provádějící hráč musí zaujmout postavení za 7m čarou, ne však dále než 1 metr za ní. Po zapískání se střílející hráč nesmí dotknout čáry 7m hodu, ani ji překročit, dokud míč neopustil jeho ruku. Při provádění 7m hodu musí být všichni spoluhráči střílejícího hráče vně čáry volného hodu a zůstat tam dokud míč neopustí ruku střílejícího hráče. Pokud tak neučiní, bude nařízen volný hod proti družstvu, které provádělo 7m hod. Při provádění 7m hodu musí hráči soupeře zůstat vně čáry volného hodu a vzdáleni nejméně 3m od čáry 7m hodu, dokud míč neopustí ruku střílejícího hráče. Pokud tak neučiní, bude se 7m hod v případě, že nebylo dosaženo gólu, opakovat. Stejně se bude 7m hod opakovat, pokud brankář přestoupí čáru hranice brankáře dřív, než míč opustí ruku střílejícího hráče.

 

Na dodržování pravidel dohlížejí v utkání dva rovnocenní rozhodčí, kteří v průběhu utkání vykonávají činnosti rozhodčího v poli a rozhodčího brankového. Se změnou držení míče se mění i jejich úkoly. Kromě rozhodčích se účastní utkání ještě další dva funkcionáři – časoměřič a zapisovatel, který vyplňuje oficiální zápis o utkání.

 

Autorem výtahu z pravidel je PaedDr. Martin Tůma, Ph.D.